Beardo.cz v zastupení Impo, s. r. o.

Impo, s. r. o.
Zigmundíkova 467/27
922 05 Chtelnica
Slovensko 

 

IČO: 46 476 377
DIČ: 2023418100
IČ DPH: SK2023418100 

Okr. súd Trnava, odd. SRO, vl. č 28752/T

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521
fax č. 033/3212 52

 

OBECNÉ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Impo, s. r. o., zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, vložka č 28752 / T jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující").
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 
Objednávat je možné následujícími způsoby:
 Prostřednictvím elektronického obchodu na www.beardo.cz (dále jen "e-shop")
 Elektronickou poštou na adrese info@beardo.cz
 osobně
 telefonicky
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
 
Kupní smlouva
Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz výše - Objednávání zboží.
 
Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

POTVRZENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata okamžitě. Potvrzení objednávky kupujícímu zašleme e-mailem, o odeslání bude taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností budeme kupujícího kontaktovat. Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
 
Provozní doba


Objednávky přes internetový obchod na adrese www.beardo.cz

24h denně, 7 dní v týdnu
Objednávky odesíláme do 24 hodin od přijetí objednávky (do 2 pracovních dnů), pokud se zboží nachází na našem skladě. V opašnom případě Vás budeme o průběhu odeslání informovat.
 
DORUČENÍ

Zásilky expedujeme do 14 pracovních dnů (pokud je zboží na našem skladě) nebo do 25 pracovních dní (pokud je zboží u dodavatele) ode dne přijetí objednávky (případně platby). Zásilky jsou expedovány ze Slovenska. Přeprava je zajišťována dopravcem Slovensku poštou nebo kurýrem. Doba dodání se pohybuje v rozmezí 2 až 7 pracovních dnů od odeslání zboží.

Zasílání přepravní službou - CZ:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou GLS. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.beardo.cz/content/1-dodaci-podminky.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@beardo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

PLATBA ZA TOVAR

Tovar je možné uhradiť:

  • dobierkou
  • bankovým prevodom
  • platou kartou alebo PayPal

Viac informácií nájdete na  www.beardo.cz/content/1-dodaci-podminky.

 

Existuje veľa možností ako uhradiť nákup u nás. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.
 

Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)

Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Ako náhle bude platba prijatá na našom účte, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude prijatá na našom bankovom účte do 10-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Číslo účtu v Tatra banke SK58 1100 0000 0029 2986 9716. Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej proforma faktúry.

Úhrada tovaru na dobierku

Tovar na dobierku uhradíte prepravcovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.

Úhrada tovaru kartou alebo cez PayPal

Rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet. Platbu kartou môžete realizovať pri výbere platby. Prostredníctvom platobnej brány PayPal môžete platiť kartou aj v prípade, že nemáte PayPal účet. Stačí vyplniť platobné údaje z karty a to číslo karty, platnosť karty a CVV kód zo zadnej strany platobnej karty. V prípade, že máte PayPal účet môžete platiť priamo aj týmto spôsobom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho PayPal účtu do 10-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

 


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatelem internetového obchodu Beardo.cz (dále jen "Obchod") je Impo, s. r. o., Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica, IČO: 46 476 377, DIČ: SK2023418100. My v Beardo.cz chráníme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"). My se tímto zákonem při používání Vašich údajů řídíme.
Při nakupováním v obchodě je třeba poskytnout následující informace o Vás:
jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která mě být uvedena na faktuře)
Vaše e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).
Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do svého účtu zde na Beardo.cz. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude zneaktívnené.
V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy úhrady (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.
Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).
Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.beardo.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části profil.
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy. V souladu s § 28 zákona máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.

 

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Reklamace a výměna zboží
Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
Ze zákona má 2 roky nárok na reklamaci zboží, u kterého se projeví vady - samozřejmě ne vady jako běžné opotřebení či vady vzniklé používáním věci. V případě, že máte tento problém, prosím sledujte reklamační řád.
Záruka
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 
Reklamační řád
 
Co dělat, pokud něco není, jak by mělo být? (Reklamační řád a vrácení zboží)
My v Beardo.cz se každý den snažíme dělat naši práci nejlépe jak víme a poskytovat Vám perfektní služby. Stále jsme však jen lidé a tak se i přes naší snaze může stát, že něco se prostě pokazí. Pokud tedy potřebujete reklamovat zboží, které jste u nás objednali, nebo ho chcete vrátit, přečtěte si prosím následující informace.
Záruční doba a reklamace zboží
Záruční doba na veškeré zboží objednané v internetovém obchodě Beardo.cz je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruční servis zajišťuje provozovatel internetového obchodu.
Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@impo.sk nebo telefonicky v pracovní dny na čísle +421 944 108 101. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.
Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte (KONTAKTY). Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Impo, s. r. o., 922 05 Chtelnica. Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.
Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení problému: reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus, případně jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo Vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.
Při bazarové zboží nelze reklamovat poškození, kterého se sleva týká.

 

 

Vrácení zboží
Veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě Beardo.cz můžete bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Toto právo Vám vyplývá z § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 CFU). Pozdější odstoupení od smlouvy již není možné. Zboží je nutné zaslat na adresu Impo, s. r. o., Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica. Doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím.
Příslušnou částku za vrácené zboží Vám můžeme kompenzovat:
poskytnutím poukázky na slevu, kterou můžete použít při dalším nákupu u nás,
zasláním částky, kterou jste zaplatili za zboží na vámi určený účet do 15 dní.
Do balíku přiložte informaci, o kterou z uvedených kompenzací máte zájem.
Od smlouvy nelze odstoupit v následujících případech:
zboží je mechanicky poškozen
zboží má známky používání
zboží není kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., jestliže byl k němu dodán)
V případě neoprávněného vrácení zboží bude toto zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady.
Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě!
 
Nesoulad kupní smlouvy a objednávky
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou) má kupující právo na bezplatné a okamžité uvedení objednávky do podoby, v jaké si ji objednal zejména požadovat
• výměnu věci nebo opravu
• přiměřenou slevu z ceny
• odstoupení od smlouvy
 
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně.
 
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu sídla prodejce:
Impo, s .r. o.
Zigmundíkova 469/27
922 05 Chtelnica
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst 1 obč. Z).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
f. spočívajících ve hře nebo loterii,
Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (ve smyslu §3 zákona 428/2002 CFU, O ochraně osobních údajů).

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 10. 2016 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
Za společnost Impo, s. r. o. schválil Miroslav Stračár, jednatel firmy.
Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě!